Plana Gàidhlig 2019-2024 – co-chomhairle poblach

Tha an dreach Phlana Gàidhlig 2019-2024 againn a-muigh airson co-chomhairle poblach. Tha e a’ mìneachadh na h-amasan aig HIAL thar an ath 5 bliadhna, a’ togail air an adhartas a rinn sinn ruige seo.

Thèid meòrachadh a dhèanamh air na beachdan gu lèir mus tèid e a-steach gu Bòrd na Gàidhlig, agus bu chòrr a chuir beachdan gu communications@hial.co.uk

Dùinidh a’ cho-chomhairle 15 an t-Samhain.

Leugh am plana an seo.