Mu ar deidhinn

Bòrd-stiùiridh

Bidh Bòrd Stiùiridh HIAL a’ cumail Àrd-Sgioba Stiùiridh cunntachail a thaobh na ro-innleachd aca airson a’ ghnìomhachais agus a’ toirt seachad stiùireadh agus taic dhaibh an dà chuid air cuisean co-cheangailte ri seirbheisean adhair agus air cùisean eile.

Bidh am Bòrd a’ sgrùdadh sàbhailteachd is tèarainteachd, riaghladh chunnartan, riaghladh corporra, ionmhas, ro-innleachd gnìomhachais is choimeirsealta agus goireasan daonna. Bidh stiùirichean ag obair fo Chòd Giùlain Bhuill Bùird HIAL, stèidhichte air a’ Chòd Modail a dh’fhoillsich Coimisean Inbhean na h-Alba, a bharrachd air a bhith ag aithneachadh stiùireadh riaghlaidh corporra foillsichte eile.  Tha buill a’ Bhùird air an cur an dreuchd le Riaghaltas na h-Alba.

Faic Aithisg Riochdachaidh Gnè Bòrd HIAL - air a chur ris 26 Màrt 2021.

Lorna Jack, Cathraiche

Na neach-cunntais clàraichte agus na ceumnaiche bho Oilthigh Obar Dheathain, tha Lorna air a bhith air a’ Bhòrd mar stiùiriche neo-ghnìomhach bhon Mhàrt 2014.

Bha i na cathraiche air a’ chomataidh sgrùdaidh fad còrr air trì bliadhna, agus i a’ dol na Cathraiche Eadar-amail ann an 2017, mus deach a cur an dreuchd mar Chathraiche a’ Bhùird ann an 2019.

San t-Samhain 2022 chaidh i na Cathraiche air Opulus Financial, companaidh san roinn phrìobhaidich a tha a’ tabhann fuasglaidhean CFO a’ gabhail a-steach cunntasachd agus cìsean, a’ leudachadh a lìonra de ghnìomhachasan air feadh na h-Alba.

Tha Lorna na h-Iar-chathraiche air Bòrd Comhairle Maoineachaidh na h-Alba agus na Cathraiche air a’ Chomataidh Ionmhais aice. 

Bho 1 Sultain 2022 tha i air a bhith na Consal Urramach airson Rìoghachd nan Tìrean Ìsle ann an Alba. 

Tha i cuideachd na cathraiche air pannal an tachartais bhliadhnail Duaisean Laghail na h-Alba.

Bha Lorna na h-àrd-oifigear air Comann Lagha na h-Alba roimhe fad 13 bliadhna gus an do leig i dhith a dreuchd san Fhaoilleach 2022.  Is e Comann Lagha na h-Alba a’ bhuidheann phroifeiseanta airson luchd-lagha Albannach. Bha i cuideachd na h-Urrasair agus na h-Ionmhasair air Fonndas Eadar-nàiseanta McConnell.

Paul Kelsall, Àrd-oifigear - Stiùiriche Gnìomha 

Thàinig Paul gu HIAL sa Chèitean 2024, a’ toirt leis eòlas farsaing air gnìomhachas nan seirbheisean adhair. Thòisich a chuid obrach ann an gnìomhachas nan seirbheisean adhair anns a’ Chabhlach Rìoghail mus do ghluais e gu obair gnìomhachais agus choimeirsealta ann an roinn nan seirbheisean adhair prìobhaideach.

Chaidh Paul a dh’obair aig Bond Offshore ann an 2006, an toiseach mar Àrd Neach-trèanaidh an Sgioba Adhair, an uair sin mar Rianadair Sgioba Adhair mus deach e na Mhanaidsear Lorg is Teasairginn ann an 2013. Ann an 2015 chaidh a chur an dreuchd mar Stiùiriche Lìbhrigeadh Seirbheis le Babcock Offshore, agus bha e an uair sin na Stiùiriche Obraichean bho 2019. 

Bho chionn ghoirid, bha Paul na Stiùiriche Riaghlaidh agus na Mhanaidsear Cunntachail airson Offshore Helicopter Services UK Limited, dreuchd a bha aige bhon Ghearran 2021. Aig an àm sin, stiùirich Paul an gnìomhachas tro phròiseas Ùghdarras Farpais is Margaidhean agus an uair sin tro bhith a’ gluasad gu seilbheadair ùr.

Jamie Manson, Prìomh Oifigear Ionmhais - Stiùiriche Gnìomh

Thàinig Jamie gu HIAL san Dàmhair 2022. Tha tòrr eòlais aige air ionmhas san roinn phoblaich.

Choisinn Jamie BSc (le Urram) bhon Oilthigh Fhosgailte ann an 2008. Chaidh e na bhall de dh’Institiud Clàraichte Ionmhas Poblach agus Cunntasachd ann an 2013.

Mus tàinig e gu HIAL, bha Jamie ag obair aig Comhairle Shealtainn. An sin bha e na Mhanaidsear Gnìomha – Oifigear Ionmhais/Earrann 95 agus bha e an urra ri bhith a’ stiùireadh gnothaichean ionmhais na Comhairle.  Thug e seachad comhairle ionmhasail is eaconamach do phrìomh luchd-ùidh, a’ gabhail a-steach Sgioba-stiùiridh Corporra na Comhairle agus buill thaghte.

Stèidhichte ann an Sealtainn, bidh Jamie a’ cleachdadh poileasaidh obrach measgaichte HIAL. Bidh oifis aige aig Port-adhair Sumburgh agus bidh e ag obair eadar sin agus am Prìomh Oifis ann an Inbhir Nis.

Christopher Holliday, Stiùiriche Neo-ghnìomhach

Tha còrr air 37 bliadhna de dh’eòlas aig Chris air gnìomhachas nan seirbheisean roinneil. Tha seo a’ gabhail a-steach a bhith ag obair do chompanaidhean-adhair, luchd-dèanamh phlèanaichean agus do chomann gnìomhachais. Am measg nan ùidhean aige ann an raon nan seirbheisean adhair tha sàbhailteachd agus solarachadh cheanglaichean adhair deatamach do choimhearsnachdan iomallach. A’ coimhead air adhart, tha Chris ag aithneachadh cho cudromach ’s a bhios teicneòlasan ùra ann an seirbheisean adhair. Teicneòlas a nì gnìomhachas an itealain nas eaconamagaiche, nas earbsaiche agus seasmhaiche.

Tha 14 bliadhna de dh’eòlas aige de bhith ag obair le companaidhean-adhair roinneil a tha a’ ruith seirbheisean do dh’Alba agus taobh a-staigh na h-Alba. Rè na h-ùine seo, bha obraichean aig àrd-ìre aig Chris ann an dreuchdan malairteach agus obrachaidh.  Tha e air obrachadh mar mhanaidsear cunntachail agus mar neach-dreuchd ainmichte ann an obair seirbheisean-adhair agus gnìomhan talmhainn agus stiùireadh leantainneach air ion-itealachd.

Tha Chris a’ cur an eòlais seo uile an sàs airson na h-obair comhairleachaidh adhair aige. Tha e na stiùiriche neo-ghnìomhach air Air Service Training a tha stèidhichte ann am Peairt. Seo Buidheann a tha a’ tabhann trèanadh innleadairean shoithichean-adhair.

Roimhe sin, bha Chris na stiùiriche neo-ghnìomhach ann an dà bhuidhinn eile co-cheangailte ri seirbheisean adhair. Companaidh-adhair roinneil ann an Eileanan a’ Chaolais; agus companaidh ag obair gus soithichean-adhair a thionndadh gu bhith air an ruith le cumhachd haidridein.

Lynne Clow, Stiùiriche Neo-ghnìomhach

Tha Lynne air a bhith ag obair agus a’ fuireach thall thairis ach tha i an dùil imrich a dhèanamh gu Ulapul. Tha ceanglaichean teaghlaich eachdraidheil aice ris na h-Eileanan an Iar agus ris a’ Ghàidhealtachd.

Às dèidh dhi ceumnachadh bho Oilthigh Shrath Chluaidh, tha i air dreuchd a thogail ann an roinn an ionmhais. Bha Lynne ag obair dha Standard Life mus do ghluais i gu Deutsche Bank. ’S ann aig Deutsche Bank a thog Lynne a cuid eòlais sa phroifeisean HR. Ghluais i an uair sin gu gnìomhachasan a’ gabhail a-steach saothrachadh agus ola is gas. Tha an dreuchd làithreach aice mar Àrd Iar-Cheannard, HR agus Seirbheisean Co-roinnte aig Deutag, companaidh Ola is Gas.

Tha gnàth-eòlas nach beag aig Lynne ann an HR agus stiùireadh. Tha i na Stiùiriche Neo-ghnìomhach air Seirbheis Prìosain na h-Alba, na Stiùiriche Neo-ghnìomhach air Ithaca Energy PLC, agus na ball cathraiche air Pannal na Cloinne.

Loraine Strachan, Stiùiriche Neo-ghnìomhach

Tha Loraine na h-àrd-stiùiriche ann an cruth-atharrachadh ro-innleachdail, ionmhas agus gnìomhachd le eòlas eadar-nàiseanta thar roinnean coimeirsealta, co-chomhairleachaidh agus proifeasanan riaghlaichte. Tha i na Stiùiriche Ionmhais aig a’ chompanaidh lagha Albannach neo-eisimeileach, Anderson Strathern. 

Bha i roimhe na Stiùiriche Gnìomhach air Ionmhas is Gnìomhachd aig Comann Lagha na h-Alba agus bha i os cionn gnìomhan co-chomhairleachaidh agus measaidhean eadar-amail anns na roinnean poblach, prìobhaideach agus foghlaim. Mus do ghluais i a Dhùn Èideann ann an 2015, bha Loraine na h-Àrd Iar-cheannard aig Menzies Aviation ann an Afraga a Deas, le uallach airson a bhith a’ stiùireadh gach taobh den ghnìomhachas airson roinn Afraga agus an Ear Mheadhanaich.

Roimhe seo, bha i na h-urrasair agus na cathraiche air a’ chomataidh ionmhais aig Impact Arts. Rinn i teisteanas mar Chunntasair Clàraichte ann an 1999, agus chuir i crìoch air a cuid trèanaidh aig EY ann an Afraga a Deas.

Isabel Todenhoefer, Stiùiriche Neo-ghnìomhach

Tha Isabel na h-eòlaiche air ionmhas, aonaidhean agus ceannaich le còrr air 12 bliadhna de dh’eòlas aige ann an gnìomhachas nan seirbheisean adhair, far an robh i ag obair mar Cheannard air M&A Deutsche Lufthansa AG ann am Frankfurt.

Às dèidh dhi Lufthansa fhàgail cho-stèidhich i an t-àrd-ùrlar maoineachaidh talamh/thogalaichean Verge Financing SL stèidhichte ann am Madrid.  Tha MBA aice bho Insead, tè de na prìomh sgoiltean gnìomhachais do cheumnaichean san t-saoghal.

Greg Colgan, Stiùiriche Neo-ghnìomhach, Bòrd Port-adhair Dhùn Dè Earranta

Is e Greg àrd-oifigear Comhairle Baile Dhùn Dè. Bha e na stiùiriche gnìomhach ionadail air Seirbheisean Corporra fad trì bliadhna mus do ghabh e an stiùir, dreuchd le raon-ùghdarrais farsaing a’ gabhail a-steach uallach ro-innleachdail is obrachaidh iomlan airson ionmhas corporra, seirbheisean custamair is IT, HR is taic gnìomhachais, agus taic dheamocratach agus sheirbheisean laghail.

Roimhe sin bha dreuchdan eile aig Greg san ùghdarras ionadail a’ gabhail a-steach a bhith na cheannard seirbheisean custamair agus IT, ceannard fiachan corporra agus ath-leasachadh shochairean agus manaidsear ionmhais agus sheirbheisean corporra (taigheadas).

Às dèidh trèanadh mar neach-cunntais le buidheann saothrachaidh agus innleadaireachd cruinneil, tha Greg na bhall de dh’Institiud Cùmhnantaichte Luchd-cunntais Riaghlaidh, Institiud Cùmhnantaichte an Taigheadais agus cuideachd Comann Àrd-oifigearan nan Ùghdarrasan Ionadail (SOLACE).